top of page

Acerca de

Financiën

Stichting Wereldpsychologen heeft een ANBI status.

Hieronder vindt u de begroting voor 2022.

Begroting 2022.jpg
JaarrekeningWP.jpg

JAARVERSLAG 2021

 

 • Woord van de voorzitter
   

Afgelopen september 2021, bezoek aan Lesbos:  Wendy, medebestuurslid  en ik liepen door de stad op zoek naar een terras, na een dag met meerdere ontmoetingen en netwerkgesprekken met andere NGO’s.  ‘k Zag haar meteen zitten.. de advocate, een stoere dame die het jaar daarvoor onze workshop had bijgewoond.  Ze herkende  me en was duidelijk blij ons te zien en na even bijgepraat te hebben gaf ze aan: “Wat ik nooit vergeet uit jullie training is dat ik niet afstandelijk hoef te zijn wanneer ik de nare verhalen hoor van de vluchtelingen, ik mag mijn medeleven onder woorden brengen en als ik tranen voel, mag ik zeggen dat het verhaal me ontroert. Het heeft me erg geholpen te weten dat dit niet schadelijk is voor de vluchtelingen, maar dat het helpt dat ze zien dat ik betrokken ben en dat zij zich daardoor gezien voelen. Ik geef dit ook weer door aan de jonge vrijwilligers die hier komen werken”

Dit is in een notendop wat o.a WereldPsychologen op Lesbos en ook in algemene zin wil bewerkstellingen: Psychologische Ondersteuning  van advocaten/vrijwilligers  die voor een zeer moeilijke opgave staan om deze vluchtelingen hulp te bieden in hun asielprocedure.
 

 • Doel WereldPsychologen
   

Psycho-sociale hulp en ondersteuning in noodsituaties alsmede in alle andere situaties waarin een structurele vorm van deze hulp ontbreekt, waar ook ter wereld, aan slachtoffers en andere hulpbehoevenden en/of hulpverleners en/of andere betrokken personen in dergelijke situaties. Dit laatste ter voorkoming van secundaire traumatisering. Hulp kan in verschillende vormen worden gegeven: zowel individueel als in groepsverband en zowel behandeling als training van vrijwilligers.

 

 • Activiteiten 2021
   

Lesbos

-Psychische ondersteuning van de vrijwilligers van NGO Fenix, Humanitarian Legal Aid terplaatse en on-line. Dit is een  NGO gericht op rechtsbijstand asielzoekers

-Psychische ondersteuning (indirect) van de vluchtelingen die cliënt zijn bij Fenix. (meest kwetsbaren, minderjarigen zonder ouders, alleen-staande  vrouwen, gehandicapten)

- Kortdurend bezoek van Gea en Wendy aan Lesbos om de vrijwilligers op Lesbos te ondersteunen en nieuwe contacten te leggen, samenwerkingsverbanden te onderzoeken.
 

Overige activiteiten

-IAA (International Association of Atheists), Trauma behandeling (EMDR-online) aan afvalligen met PTSS

-Uitbreiding van de stichting. Er is een kerngroep van 15 vrijwilligers actief. Zij komen 1 x in de 6 weken online samen voor overleg en intervisie.

-Uitbreiding van netwerk. Voortdurend zijn er contacten met andere organisaties om te onderzoeken of samenwerking mogelijk en wenselijk is.
 

 • Profiel van de organisatie
   

Missie

De missie van Stichting WereldPsychologen is om snel en structureel psycho-sociale hulp en ondersteuning te bieden in noodsituaties.
 

Visie

De visie van Stichting WereldPsychologen is dat de Stichting flexibel in kan springen op noodsituaties waar ook ter wereld en daar met een deskundig team ter plekke of online snel psycho-sociale hulp kan bieden waar nodig. De Stichting wil een netwerk vormen van veel deskundige psychologen en psychotherapeuten, die vrijwillig hulp aanbieden en ingeschakeld kunnen worden.

 

 

 • Strategie


De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en bieden van psycho-sociale hulp in of rond vluchtelingenkampen of op andere locaties waar vluchtelingen en/of hun hulpverleners verblijven, waar ook ter  wereld, ter plekke of op afstand via beschikbare communicatiemiddelen (skype, whatsapp, zoom).
 

 • Bestuur en medewerkers
   

Gea Dunnik, voorzitter
 

Myra Haakman, secretaris
 

Jeanette Jaspers, algemeen bestuurslid
 

Wendy Weijts, algemeen bestuurslid
 

Rob Hendrikse, penningmeester
 

Toelichting                                                                                                                                            
Het bestuur is uitgebreid met Wendy Weijts (algemeen bestuurslid) en Rob Hendrikse (penningmeester) vanwege het groter worden van de Stichting . Rob heeft de taken van penningmeester overgenomen van Jeanette Jaspers die nu algemeen bestuurslid is geworden.

 • Werkmethodes en successen

Er zijn inmiddels 15 psychologen verbonden aan de Stichting WereldPsychologen, deze hebben we kunnen aantrekken via linked-in, via de website of via mondelinge reclame.

De psychologen krijgen een korte telefonische kennismaking en wanneer adequaat bevonden worden zij toegevoegd aan de WereldPsychologen whatsapp groep. Zij krijgen documenten opgestuurd die relevant zijn voor het vrijwilligerswerk. 1 x  per 6 weken is er intervisie en worden lopende zaken en evt. moeilijkheden m.b.t. het werk besproken.

Voor de psychologen die de online behandeling van de IAA cliënten doen, is er intensief contact, om de hulp goed te kunnen indiceren. Intervisie vindt plaats 1 x per 2 weken vanwege complexe problematiek en bespreken van online EMDR behandeling.

In het kader van fondswerving heeft WereldPsychologen een benefietdiner georganiseerd, wat veel geld opgeleverd heeft. Daarnaast is er contact gelegd met de ZWO-commissie Alphen aan den Rijn en zij zijn bereid om de Stichting een aantal jaar financieel te ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage.

 

 

 • Financiële verantwoording

 Zie hiervoor de aparte bijlage
 

 • Vooruitblik
   

Doelen  2022
-Uitzending Psychologen : Het komend jaar zal geprobeerd worden om daadwerkelijk de eerste uitzending naar Lesbos tot stand te brengen.

-Samenwerking met IAA uitbreiden: Samenwerkingsverbanden worden verder onderzocht en uitgebreid. O.a. zal de samenwerking met IAA verder uitgebreid worden.

-Hulp Fenix uitbreiden door online intervisie begeleiden.

-Samenwerking andere organisaties om directe trauma hulp online verder vorm te geven.

-Fondswerving om structureel middelen te verkrijgen om deze doelen te realiseren.

- Daarnaast zal de aandacht ook uitgaan naar andere brandhaarden en vluchtelingen elders in de wereld. WereldPsychologen zal, indien mogelijk en nodig,  opschalen voor noodsituaties waar ook ter wereld.

bottom of page